Przewiń do zawartości Search Ball Blue Ball Grey Ball Light Billboard Blue Billboard Grey Billboard Light Chevron Down Cup Blue Cup Light Cup Dollar Blue Dollar Grey Dollar Light Handshake Blue Handshake Grey Handshake Light Arrow Back Arrow Forward Checkmark Medal Blue Medal Grey Medal Light Facebook YouTube Instagram Twitter Suitcase Blue Suitcase Grey Suitcase Light Tshirt Blue Tshirt Grey Tshirt Light Share

Regulamin Użytkownika

I Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Portalu jest Sponsoring Sport Paweł Żyliński, Piaskowa 9/4, 62-070 Dąbrowa, NIP: 777-299-76-75, zwana w dalej Administratorem.
 2. Celem usług świadczonych na Portalu jest pomoc w rozwoju podmiotom sportowym i promocji przedsiębiorstw.
 3. Regulamin usług dostępny jest na stronie https://sponsoringsport.pl/.
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Podmiotów Sportowych, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://sponsoringsport.pl/.
 6. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

 1. Podmiot Sportowy – Użytkownik, który po weryfikacji przez Administratora informacji przesłanych w formularzu, otrzymał możliwość założenia swojego Profilu na łamach Portalu.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Portalu i przeglądała jego treści.
 3. Portal –platforma dostępna pod adresem https://sponsoringsport.pl/.
 4. Profil -zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Podmiot Sportowy na łamach Portalu po weryfikacji informacji przez Administratora.
 5. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
 6. Umowa – Podmiot Sportowy otrzymuje finansowanie na mocy umowy z Administratorem.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresemhttps://sponsoringsport.pl/stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu.

 1. Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
  a) Wypełnienie formularza;
  b) Przesłanie formularza z danymi do Administratora Portalu w celu ich weryfikacji;
  c) Administrator zatwierdza możliwość utworzenia Profilu w ciągu 14 dni;
 2. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Administratora Podmiot Sportowy otrzyma link do Profilu, gdzie będzie mógł wstawić swoje zdjęcia, opis oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail oraz hasła. Po opłaceniu również tworzenia ofert.
 3. Użytkownik ma obowiązek raz na rok od zarejestrowania się przesłania danych do ponownej weryfikacji przez Administratora. W przypadku braku informacji, konto w Portalu, może zostać zlikwidowane.
 4. Użytkownik, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej tzn. nie ma ukończonych 18 lat, dodatkowo zobowiązany jest do przesłania drogą mailową oświadczenia ze zgodą opiekuna prawnego na utworzenie profilu. Oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna w celu umożliwienia z nim bezpośredniego kontaktu. Portal przyjmuje deklaracje wyłącznie od osób powyżej 16 roku życia.
 5. Po założeniu Panelu Użytkownika, ma on możliwość m.in: • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • edycji profilu;
  • usunięcia konta.
 6. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

V Zakres usług Portalu.

 1. Portal daje Podmiotom Sportowym możliwość:
  a) promocji;
  b) uczestnictwa w negocjacjach i podpisaniem umów o finansowanie od osób fizycznych lub prawnych tzw. Sponsorów;
  c) zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Administratora na łamach Portalu;

 2. Podmiot Sportowy otrzymuje finansowanie od Przedsiębiorcy na mocy Umowy zawartej z Administratorem.

 3. Podmiot Sportowy w sposób pisemny umocowuje Administratora do zawarcia w jego imieniu Umowy Sponsorskiej.
 4. Świadczenie usług dla Przedsiębiorcy jest możliwe:
  a. po pozytywnej weryfikacji założenia profilu przez Administratora;
  b. wyborze i opłaceniu pakietu dostępnego na łamach Portalu;
  c. podpisaniu Umowy z Administratorem.
 5. Administrator nadaje Użytkownikom prawo do korzystania z autorskich materiałów na zasadzie licencji niewyłącznej na czas określony.
 6. Podmiot Sportowy może korzystać ze swojego Profilu przez rok od momentu pozytywnej weryfikacji jego osiągnięć przez Administratora.
 7. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Podmiot Sportowy wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć umieszczanych na Portalu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celu znalezienia finansowania i promocji w ramach działalności Portalu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na wszystkich kanałach promocyjnych Administratora .
 8. Podmiot Sportowy, Administrator Portalu, Przedsiębiorca zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, materiałów, informacji ustnych i pisemnych, które związane są z czynnościami wykonywanymi w celu świadczenia usług w ramach Portalu, a przez którą rozumie się tajemnicę przedsiębiorstwa w brzmieniu nadanym temu pojęciu przez art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), na którą składają się wszelkie informacje dotyczące działalności nieujawnione do wiadomości publicznej i posiadające wartość gospodarczą, w tym informacje produkcyjne, handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne, informatyczne oraz dotyczące współpracy między Stronami.

VI Prawa i Obowiązku Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej https://sponsoringsport.pl/o każdej porze.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Podmiotu Sportowego w przypadku:
  a) złamania zasad umowy oraz regulaminu,
  b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Podmiotu Sportowego lub Portalu,
  c) podawania nieprawdziwych danych,
  d) udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobą trzecim,
  e) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z usług zamówionych przez Użytkownika/Podmiotu sportowego, z innych przyczyn niż siła wyższa,
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników/Podmioty Sportowe, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Podmiot Sportowy przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
  c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Podmiotu Sportowego danych oraz informacji Portalu,
 4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika/Podmiotu Sportowego, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Uczestników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 6. W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik/Podmiot Sportowy ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie reklamacje@sponsoringsport.pl, https://sponsoringsport.pl/w którego treści wpisuje:
  • dane Uczestnika umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Uczestnika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

– w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
2. Użytkownik, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Profilu w Portalu ma możliwość złożenia reklamacji.
3. Administrator, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
7. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Podmiot Sportowy, który założył Profil może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 2. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Podmiotu Sportowego zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  a) Podmiot Sportowy, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  b) Podmiot Sportowy w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Podmiot Sportowy zostanie przesłane na podany w Profilu adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego usunięciem.

IX Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://sponsoringsport.pl/
 2. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  d) Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.