Przewiń do zawartości Search Ball Blue Ball Grey Ball Light Billboard Blue Billboard Grey Billboard Light Chevron Down Cup Blue Cup Light Cup Dollar Blue Dollar Grey Dollar Light Handshake Blue Handshake Grey Handshake Light Arrow Back Arrow Forward Checkmark Medal Blue Medal Grey Medal Light Facebook YouTube Instagram Twitter Suitcase Blue Suitcase Grey Suitcase Light Tshirt Blue Tshirt Grey Tshirt Light Share

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.
Niniejszy dokument jest integralną częścią regulaminu.

1. Administratorem Danych w Portalu jest Sponsoring Sport Paweł Żyliński, Piaskowa 9/4, 62-070 Dąbrowa, NIP: 777-299-76-75, zwany dalej: Administratorem.

2. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

4. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), stanowisko, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji i konsultacji w sposób dobrowolny.

5. Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 roku.

6. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności Portalu, który daje możliwość pomocy w rozwoju podmiotów sportowych, poszukiwania ich źródła finansowania i promocji przedsiębiorstw na odległość;

7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

9. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Portalu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.

11. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość w Portalu. Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie dane z bazy.

12. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

13. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.