Przewiń do zawartości Search Ball Blue Ball Grey Ball Light Billboard Blue Billboard Grey Billboard Light Chevron Down Cup Blue Cup Light Cup Dollar Blue Dollar Grey Dollar Light Handshake Blue Handshake Grey Handshake Light Arrow Back Arrow Forward Checkmark Medal Blue Medal Grey Medal Light Facebook YouTube Instagram Twitter Suitcase Blue Suitcase Grey Suitcase Light Tshirt Blue Tshirt Grey Tshirt Light Share

Regulamin Przedsiębiorcy

I Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Portalu jest Sponsoring Sport Paweł Żyliński, Piaskowa 9/4, 62-070 Dąbrowa, NIP: 777-299-76-75, zwana w dalej Administratorem.

 2. Celem usług świadczonych na Portalu pomoc w rozwoju podmiotów sportowych i promocji przedsiębiorstw.

 3. Regulamin usług dostępny jest na stronie https://sponsoringsport.pl/.
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Przedsiębiorców, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego https://sponsoringsport.pl/.
 6. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

 1. Przedsiębiorca – Osoba prawna poszukująca najlepszej formy promocji reprezentowanej przez siebie firmy.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Portalu i przeglądała jego treści.
 3. Portal – platforma dostępna pod adresem https://sponsoringsport.pl/.
 4. Profil – zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Przedsiębiorcę na łamach Portalu po weryfikacji informacji przez Administratora.
 5. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
 6. Umowa – postanowienia wiążące Administratora oraz Przedsiębiorcę w związku z korzystaniem z Portalu.
 7. Umowa sponsorska – umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą, a Podmiotem Sportowym za pośrednictwem Administratora w związku z usługami dostępnymi na łamach Portalu.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem https://sponsoringsport.pl/ stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja w Portalu.

 1. Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
  a) Wypełnienie formularza;
  b) Przesłanie formularza z danymi do Administratora Portalu w celu ich weryfikacji;
  c) Administrator zatwierdza możliwość utworzenia Profilu w ciągu 14 dni;
  d) Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Administratora, Przedsiębiorca otrzyma link do Profilu gdzie będzie mógł wstawić swój opis oraz dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail oraz hasła.
  e) Opłacenie Pakietu.
 2. Użytkownik ma obowiązek raz na rok od zarejestrowania się jako Przedsiębiorca przesłania danych do ponownej weryfikacji przez Administratora. W przypadku braku informacji, konto w Portalu,  może zostać zlikwidowane.
 3. Po założeniu Panelu Użytkownika, ma on możliwość m.in:
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • edycji profilu;
  • usunięcia konta;
 4. dostępu do pełnych profili ofert podmiotów sportowych, sportowców.
 5. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

IV Zakres usług Portalu.

 1. Portal daje możliwość odpłatnej:
  a) promocji;
  b) możliwość dokonania wyboru najlepszych form promocji z wykorzystaniem Podmiotów Sportowych – sponsoringu, reklam lub eventów sportowych;
  c) zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez Administratora na łamach Portalu.
 2. Przedsiębiorca w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu ma obowiązek opłacić pakiet.
 3. Administrator za pośrednictwo w finansowaniu Podmiotu Sportowego pobiera prowizje. Na mocy umowy.
 4. Administrator nadaje Użytkownikom prawo do korzystania z autorskich materiałów na zasadzie licencji niewyłącznej na czas określony.
 5. Użytkownik może korzystać ze swojego Profilu przez rok od momentu pozytywnej weryfikacji oraz dokonania opłaty przez Administratora.
 6. Podmiot Sportowy, Administrator Portalu, Przedsiębiorca i wszyscy Użytkownicy korzystający z Portalu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich danych, materiałów, informacji ustnych i pisemnych, które związane są z czynnościami wykonywanymi w celu świadczenia usług w ramach Portalu, a przez którą rozumie się tajemnicę przedsiębiorstwa w brzmieniu nadanym temu pojęciu przez art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), na którą składają się wszelkie informacje dotyczące działalności nieujawnione do wiadomości publicznej i posiadające wartość gospodarczą, w tym informacje produkcyjne, handlowe, finansowe, technologiczne i organizacyjne, informatyczne oraz dotyczące współpracy między Stronami.

V Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy.

 1. Świadczenie usług dla Przedsiębiorcy jest możliwe:
  a. po pozytywnej weryfikacji założenia profilu przez Administratora;
  b. wyborze i opłaceniu pakietu dostępnego na łamach Portalu;
  c. podpisaniu Umowy z Administratorem.
 2. Przedsiębiorca ma możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Podmiotem Sportowym, który ma profil w Portalu, wyłącznie po poinformowaniu o swoim wyborze Administratora wraz z negocjacjami warunków i wyrażeniu zgody przez Podmiot Sportowy. Umowa sponsorska uważana jest za zawartą po jej podpisaniu.
 3. Zabronione jest sponsorowanie przez firmy tytoniowe działalności sportowej, oświatowej, zdrowotnej.
 4. Przedsiębiorca, zobowiązany jest do niesponsorowania Podmiotów Sportowych z tej samej dziedziny w tym samym czasie, jeżeli tak zostało ustalone w umowie (obowiązek lojalności) a Podmiot Sportowy do nie promowania produktów/usług konkurencyjnych, jeżeli tak zostało ustalone w umowie (obowiązek lojalności).
 5. Przedsiębiorca, który nawiąże kontakt z Podmiotem Sportowym poprzez Portal jest zobowiązany do podpisania umowy sponsorskiej wyłącznie za pośrednictwem Administratora. Umowa określa kary umowne za złamanie zasady lojalności oraz nie zachowanie poufności.
 6. Przedsiębiorca przesyła swoje logo i materiały dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej nadając Administratorowi licencje na czas nieokreślony.
 7. Przedsiębiorca otrzymuje uprawnienia zgodnie z wybranym przez siebie pakietem, który wybrał na stronie Portalu.

VI Prawa i Obowiązku Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://sponsoringsport. pl/o każdej porze.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Przedsiębiorcy w przypadku:
  a) złamania zasad Umowy oraz regulaminu,
  b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Podmiotu Sportowego, Przedsiębiorcy lub Portalu,
  c) podawania nieprawdziwych danych,
  d) udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobą trzecim,
  e) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z usług zamówionych przez Użytkownika/Przedsiębiorcy, z innych przyczyn niż siła wyższa,
  f) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów sponsorskich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników/Przedsiębiorców, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Przedsiębiorca przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
  c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika/Przedsiębiorcy danych oraz informacji Portalu,
 4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika/Przedsiębiorcy, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Portalu Uczestników, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 6. W przypadku, gdy Portal wiedział o bezprawnych działaniach Przedsiębiorców, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik/Przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie reklamacje@sponsoringsport.pl, http://sponsoringsport. pl/
 2. w którego treści wpisuje:

• dane Przedsiębiorcy umożliwiające kontakt;
• rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
• rodzaj błędnego funkcjonowania;
• czas, który stanowi podstawę reklamacji;
• zarzuty Przedsiębiorcy;
• okoliczności uzasadniające reklamację;
• ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
– w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
2. Przedsiębiorca, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Profilu w Portalu ma możliwość złożenia reklamacji.
3. Administrator, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

VIII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Przedsiębiorca, który założył Profil może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 2. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Przedsiębiorcy zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  a) Przedsiębiorca, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  b) Przedsiębiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu/Umowy/Umowy sponsorskiej lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora, zostanie przesłane na podany w Profilu adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego usunięciem.

IX Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://sponsoringsport. pl/
 2. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  d) Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.